Obchodní podmínky

Informace

prosím o přečtení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) platí pro nákup služeb v Mozaice zdraví (dále „Studio“) a vymezují nebo upřesňují práva a povinnosti mezi:

Ing. Pavlína Komeštíková – Mozaika zdraví (dále „Prodávající“)

a klienty Studia (dále „Kupující“).

Obecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí s právním řádem České republiky.

Kupující zaplacením kurzovného souhlasí s pořizováním fotografií či videozáznamu lektorem kurzu během výuky a jejich následným použitím pro účely propagace programu organizátora.

Kupujícímu je během výuky zakázáno pořizovat jakýkoliv audio nebo video záznam

Zápis do kurzu, rezervace

Zápis do kurzu se provádí prostřednictvím rezervačního systému. Po provedení rezervace bude kupujícímu zaslán email s výzvou k platbě. Splatnost je od 5 do 20 dní od vystavení. Při platbě je nutné zadat variabilní symbol uvedený ve výzvě k platbě, jinak platba nebude dohledána a včas provedena úhrada a rezervace místa v kurzu.

Uhrazením kurzovného je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a rezervace místa se stává závaznou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas:

  • s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na kurzu
  • s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu organizátorem během kurzu a jejich následným zveřejněním při propagaci programu organizátora
  • souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam
  • s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem apod.), účastník kurzu může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu komestikova@seznam.cz, případně může využít možnost o zasílání novinek zrušit v rezervačním systému.

Platba za kurz musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu.

V případě plného kurzu nebo z důvodu nemoci lektora se platba na základě písemné žádosti kupujícího převádí bezplatně na jiný jím vybraný kurz nebo se na základě písemné žádosti vracejí peníze převodem na účet a to nejdéle do 30 dnů. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována.

Všechny ceny jsou konečné a Ing. Pavlína Komeštíková není plátcem DPH.

Celková cena kurzu je uvedena na webových stránkách www.mozaika-zdravi-usti.cz v záložce „Ceník“.

Zdravotní stav a odpovědnost:

Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, masáž, terapie aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Je povinné informovat i o úrazech a operacích a těhotenství. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře. Účastník je povinen oznámit požívání léků a dalších preparátů ovlivňujících zdravotní a psychický stav člověka.

Veškeré informace ohledně zdravotního a psychického stavu jsou nutné k vyhodnocení vhodnosti poskytovaných služeb. Klient je vždy obeznámen s kontraindikacemi k masážím či terapiím ze strany poskytovatele. Poskytovatel může odmítnout vykonat službu či masáž v případě jakékoliv pochybnosti.

Účastník, je v celém průběhu programu za sebe i za svá rozhodnutí zodpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. Úspěch terapií je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit. Reakce na terapie jsou individuální a není možno zajistit 100% úspěch.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.

Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši.

Pokud bude v průběhu kurzu omezena nařízením vlády činnost Mozaiky zdraví, budou lekce pokračovat online a budou k dispozici v termínu a čase, kerý je pro daný kurz bežné. Online lekce budou k dispozici po celou dobu konání kurzu a budou uzavřeny týden po poslední lekci kurzu. Je možné je tedy opakovaně odcvičit.

Storno a platební podmínky:

TERAPIE/MASÁŽ

Cena dle aktuálního ceníku – platba na místě v hotovosti.
Při omluvě nejpozději do 24 hod. před objednanou terapií se storno poplatek neúčtuje a termín je bezplatně po domluvě přesunut na jindy.
Při omluvě méně jak 24 hodin před terapií či masáží je storno poplatek 200 Kč.

INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ 

Rezervace termínu po domluvě na tel. 777 158 304 nebo na komestikova@seznam.cz. Při omluvě nejpozději do 24 hod. před objednaným termínem se storno poplatek neúčtuje a termín je bezplatně po domluvě přesunut na jindy. Jinak je storno 200 Kč. 

KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE

Není –li uvedeno jinak, pro rezervaci místa na semináři je nutné se přihlásit na tel. 777 158 304 nebo na komestikova@seznam.cz. Místo se stává závazné až po zaplacení zálohy 1.000 Kč na č.ú. 670100-2208633172/6210, do poznámky platby uveďte jméno, příjmení, adresu, email, telefon.
Při zrušení rezervace je storno poplatek 1.000 Kč.

MINI KURZY A MEDITACE

Není –li uvedeno jinak, pro rezervaci místa  je nutné se přihlásit na tel. 777 158 304 nebo na komestikova@seznam.cz. Místo se stává závazné až po zaplacení částky na č.ú. 670100-2208633172/6210 mBank, do poznámky platby uveďte jméno, příjmení, adresu, email, telefon.
Při omluvě nejpozději 48 hodin před konáním se storno poplatek neúčtuje.
Při omluvě méně jak 48 hod před konáním, nebo při neomluvení je storno poplatek 100 % z ceny akce.

Vyhrazujeme si právo zrušení termínu otevřené lekce, celá částka pak bude vrácena na účet klienta.

KURZ ZDRAVOTNÍ TV

ZDRAVÁ ZÁDA, PÁNEVNÍ DNO, NEJEN PO PORODU, DIASTÁZA A DECH

Odhlásíte-li se 30 kalendářních dní před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 500 Kč administrativní poplatek.  Odhlásíte-li se méně než 30 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů, částka je nevratná a nelze ji převést na jiný kurz. Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, že o tom dáte předem vědět.

Vyhrazujeme si právo změny termínu lekce v případě onemocnění trenéra ZTV, musí být navrhnut náhradní termín v podobných denních hodinách, jako probíhající kurz, nebo budou peníze za lekci na základě písemné žádosti vráceny na účet kupujícího.

Zpracování osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze Mozaiky zdraví, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1x měsíčně emailem.

Odpovědnost:

Přihlášením do kurzu nebo programu potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. Prohlašujete, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jste schopen/a za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.